A A A

原形動詞
過去式
過去分詞 p.p
cut
kʌt
cut
kʌt
cut
kʌt
【中文意思: 剪】
cost
kɔst
cost
kɔst
cost
kɔst
【中文意思: 花費、使付出】
hit
hɪt
hit
hɪt
hit
hɪt
【中文意思: 打】
hurt
hɚt
hurt
hɚt
hurt
hɚt
【中文意思: 使傷害、使頭痛】
let
lɛt
let
lɛt
let
lɛt
【中文意思: 讓、允許】
put
pʊt
put
pʊt
put
pʊt
【中文意思: 放、擺】
read
rid
read
rɛd
read
rɛd
【中文意思: 閱讀】
shut
ʃʌt
shut
ʃʌt
shut
ʃʌt
【中文意思: 關】

A B B

原形動詞
過去式
過去分詞 p.p
say
se
said
sɛd
said
sɛd
【中文意思: 說】
pay
pe
paid
ped
paid
ped
【中文意思: 付】
sell
sɛl
sold
sold
sold
sold
【中文意思: 賣】
tell
tɛl
told
told
told
told
【中文意思: 告訴】
catch
k’ætʃ
caught
k’ɔt
caught
k’ɔt
【中文意思: 抓到、接到】
teach
titʃ
taught
tɔt
taught
tɔt
【中文意思: 教】
fight
fɑɪt
fought
fɔt
fought
fɔt
【中文意思: 打架】
buy
bɑɪ
bought
bɔt
bought
bɔt
【中文意思: 買】
bring
brɪŋ
brought
brɔt
brought
brɔt
【中文意思: 帶來】
have
hæv
had
hæd
had
hæd
【中文意思: 擁有】
hear
hɪr
heard
hɚd
heard
hɚd
【中文意思: 聽到】
make
mek
made
med
made
med
【中文意思: 做、製造】
build
bɪld
built
bɪlt
built
bɪlt
【中文意思: 建造】
lend
lɛnd
lent
lɛnt
lent
lɛnt
【中文意思: 借出】
send
sɛnd
sent
sɛnt
sent
sɛnt
【中文意思: 送】
spend
spɛnd
spent
spɛnt
spent
spɛnt
【中文意思: 花費時間/金錢】
dig
dɪg
dug
dʌg
dug
dʌg
【中文意思: 挖】
sit
sɪt
sat
sæt
sat
sæt
【中文意思: 坐】
get
gɛt
got
gɑt
got
gɑt
【中文意思: 得到】
shoot
ʃut
shot
ʃɑt
shot
ʃɑt
【中文意思: 射出、拋出】
lose
luz
lost
lɔst
lost
lɔst
【中文意思: 失去】
win
wɪn
won
wʌn
won
wʌn
【中文意思: 贏】
hold
hold
held
hɛld
held
hɛld
【中文意思: 握住】
feel
fɛl
felt
fɛlt
felt
fɛlt
【中文意思: 感覺】
keep
kip
kept
kɛpt
kept
kɛpt
【中文意思: 保持】
sleep
slip
slept
slɛpt
slept
slɛpt
【中文意思: 睡覺】
sweep
swip
swept
swɛpt
swept
swɛpt
【中文意思: 掃】
leave
liv
left
lɛft
left
lɛft
【中文意思: 離開】
mean
min
meant
mɛnt
meant
mɛnt
【中文意思: 意思是】
meet
mit
met
mɛt
met
mɛt
【中文意思: 遇見】
feed
fid
fed
fɛd
fed
fɛd
【中文意思: 餵】
lead
lid
led
lɛd
led
lɛd
【中文意思: 領導、導致】
hang
ŋ
hung
hʌŋ
hung
hʌŋ
【中文意思: 掛】
stand
stænd
stood
stʊd
stood
stʊd
【中文意思: 站】
find
fɑɪnd
found
fɑʊnd
found
fɑʊnd
【中文意思: 找到】
dream
drim
dreamt
drɛmt
dreamt
drɛmt
【中文意思: 夢見】
learn
lɚn
learnt
lɚnt
learnt
lɚnt
【中文意思: 學習】
smell
smɛl
smelt
smɛlt
smelt
smɛlt
【中文意思: 聞】
spell
spɛl
spelt
spɛlt
spelt
spɛlt
【中文意思: 拚】
burn
bɚn
burnt
bɚnt
burnt
bɚnt
【中文意思: 燒、燙】

A A C

原形動詞
過去式
過去分詞 p.p
beat
【bit】
beat
【bit】
beaten
【bitn】
【中文意思: 打、擊】

A B A

原形動詞
過去式
過去分詞 p.p
run
rʌn
ran
ræn
run
rʌn
【中文意思: 跑】
come
kʌm
came
kem
come
kʌm
【中文意思: 來】
become
bɪkʌm
became
bɪkem
become
bɪkʌm
【中文意思: 變得】

A B C

原形動詞
過去式
過去分詞 p.p
sing
sɪŋ
sang
ŋ
sung
sʌŋ
【中文意思: 唱歌】
ring
rɪŋ
rang
ræŋ
rung
rʌŋ
【中文意思: ()
drink
drɪŋk
drank
dræŋk
drunk
drʌŋk
【中文意思: 喝】
begin
bɪ‘gɪn
began
bɪ‘gæn
begun
bɪ‘g ʌ n
【中文意思: 開始】
swim
swɪm
swam
swæm
swum
swʌm
【中文意思: 游泳】
speak
spik
spoke
spok
spoken
‘spokən
【中文意思: 說】
wake
wek
woke
wok
woken
‘wokn
【中文意思: 醒來】
steal
stil
stole
stol
stolen
‘stolən
【中文意思: 偷】
break
brek
broke
brok
broken
‘brokən
【中文意思: 打破】
choose
tʃuz
chose
tʃoz
chosen
tʃozən
【中文意思: 選擇】
wear
wɛr
wore
wɔr
worn
wɔrn
【中文意思: 穿】
drive
drɑɪv
drove
drov
driven
drɪvən
【中文意思: 駕駛】
eat
it
ate
et
eaten
‘itn
【中文意思: 吃】
give
giv
gave
gev
given
‘gɪvən
【中文意思: 給】
shake
ʃek
shook
ʃʊk
shaken
ʃekən
【中文意思: 搖、握手】
fall
fɔl
fell
fɔl
fallen
‘fɔlən
【中文意思: 掉落】
bite
bɑɪt
bit
bɪt
bitten
‘bɪtn
【中文意思: 咬】
get
gɛt
got
gɑt
gotten
‘gɑtn
【中文意思: 得到】
hide
hɑɪd
hid
hɪd
hidden
hɪdn
【中文意思: 躲藏】
ride
rɑɪd
rode
rod
ridden
‘rɪdn
【中文意思: 騎】
write
rɑɪt
wrote
rot
written
‘rɪtn
【中文意思: 寫】
know
no
knew
nju
known
non
【中文意思: 知道】
grow
gro
grew
gru
grown
gron
【中文意思: 長】
blow
blo
blew
blu
blown
blon
【中文意思: 吹】
throw
thro
threw
thru
thown
thron
【中文意思: 丟】
fly
flɑɪ
flew
flu
flown
flon
【中文意思: 飛】
draw
drɔ
drew
dru
drawn
drɔn
【中文意思: 畫畫】
show
ʃo
showed
ʃod
shown
ʃon
【中文意思: 顯示、展出】
lie
lɑɪ
lay
le
lain
len
【中文意思: 躺】
do
du
did
dɪd
done
dʌn
【中文意思: 做】
go
go
went
wɛnt
gone
gɔn
【中文意思: 去】
be
bi
was
waz
been
bɪnbin
可唸成短音i
【中文意思: 在、是(單數)
see
si
saw
sɔ
seen
sin
【中文意思: 看】
如果您還想要更多的【自然發音和基礎文法】 練習,可以加入我們的付費線上課程「發音&拼音課程」「基礎文法課程」,裡面有更詳細的教學解釋

Leave a Replay

Teresa Hung

Teresa Hung

15年幼兒美語,兒童美語,成人美語,劍橋英檢教學經驗

分類

新文章

有關Teresa的英文俱樂部

我們提供打好英文基礎的免費課程以及付費線上課程。

開學季優惠

「發音&拼音」線上課程

如何拆音節

基礎文法線上課程

Follow Us